Spelvormen Golf

Wedstrijdgolf kent een hoop verschillende spelvormen.

Deze spelvormen worden tijdens wedstrijden of vriendschappelijk gespeeld. Enkele zijn niet toepasbaar als wedstrijdvorm.

Hieronder volgt een overzicht van de bekende spelvormen.

Ambrose (4-spelers strokeplay)
De zeer populaire variant Ambrose is een wedstrijd die gespeeld wordt door teams bestaande uit vier personen.
Alle vier slaan af op de afslagplaats(en) en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging. DE overige drie ballen worden opgenomen en geplaatst binnen één clublengte van deze bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelers slaan om beurten hun tweede bal van deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste positie heeft en een ieder plaatst zijn bal weer binnen één clublengte. Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee. Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden met een marker. Na iedere hole wordt de beste score genoteerd. Nadat de achttien holes zijn gespeeld, worden de scores opgeteld. Het team met de laagste netto score is winnaar.
De scorekaart dient te worden ondertekend door twee spelers van het team.

BELANGRIJK: Van elke speler moet minimaal vier maal de bal gekozen worden met de beste ligging (dit eveneens noteren op de score kaart).

Handicapverrekening:
De gezamenlijke handicaps van een team worden opgeteld en 1/8 daarvan wordt als handicap meegegeven.

Amerikaantje
Een speler speelt tegen elk van de twee andere spelers. Elke speler speelt zijn eigen bal.
Per hole zijn zes punten te verdelen. De winnaar krijgt vier punten, de tweede twee punten en de derde nul punten. Wanneer twee spelers gelijk spelen, verdelen zij de punten.

Bij amerikaantje vindt de handicapverrekening plaats o.b.v. de beste speler.

Better Ball (stableford)
Better ball Stableford is een wedstrijd voor koppels, waarbij ieder zijn eigen bal speelt. Alleen de beste Stableford score van elk koppel wordt genoteerd.
Mochten de partners op een hole gelijk eindigen, dan wordt de score genoteerd van degene die het eerst “uitholde”. Hoewel het niet nodig is beide score te noteren, dient – in verband met de handicapverrekening – de beste bruto score wél bij de juiste speler te worden opgeschreven. Gebeurt dit niet, dan kan de wedstrijdcommissie straf slagen opleggen. Partners die meer dan twee slagen boven hun netto par spelen, kunnen niet meer scoren en dienen dus hun bal op te rapen.
De Stableford punten worden genoteerd in de daarvoor bestemde vakjes en na achttien holes bij elkaar opgeteld. Het koppel met het hoogt aantal punten is de winnaar.

Handicapverrekening:
Spelers krijgen hun volle handicap mee.

Bisque Tegen Par (matchplay tegen de baan)
Iedere speler speelt tegen de par van de hole en krijgt 7/8ste van zijn Playing Handicap mee, afgerond naar beneden. Die slagen mag de speler zelf toekennen aan een score. Iedere speler dient wel voor de afslag van de volgende hole mede te delen of hij slagen inzet op de gespeelde hole en dit dient op de kaart genoteerd te worden.

Als de speler:netto onder de par scoort krijgt hij +1 op die hole, bij netto par wordt er een 0 genoteerd netto boven par levert -1 op.

Op de kaart wordt genoteerd: Bruto score, aantal slagen dat men neemt, en de +1, 0, -1

Dit spel gaat dus niet alleen om golfen maar ook om tactiek en rekenen. De regel over advies geven is ook hierbij van toepassing. De winnaar is degene met de hoogste som der punten. Bij gelijke eindstand wint degene die op de 2e 9 holes de meeste punten scoorde. Als er dan nog gelijken zijn dan wint degene met de laagste exacte handicap.

Voorbeeld :

Harry heeft Playing handicap 11 vermenigvuldigd met 7/8ste geeft dit 9,625 naar beneden afronden komt Harry op 9 extra slagen. Hole 1 speelt Harry in 3 slagen. Op de green van 1 beslist hij om geen extra slag in te zetten en zijn score is dan dus 0 en houdt nog 9 extra slagen over. Op hole 2 (par 3) gaat alles mis en hij maakt een 7. Harry beslist op de green van 2 dat hij geen extra slagen neemt en noteert een -1. Verder speelt Harry goed en op hole 15 heeft hij nog 4 extra slagen over. Op hole 15 (par 4) maakt hij een 4 en beslist nu om een extra slag te nemen en noteert een +1 en houdt nog 3 extra slagen over. Op hole 16 (par 3) maakt hij een 4 en beslist nu om 2 extra slagen te nemen en noteert een +1 en houdt nog 1 extra slag over. Op hole 17 (par 4) maakt hij een 5 en beslist nu om 1 extra slag te nemen en noteert een 0 en houdt geen extra slagen over. Als hij op hole 9 (par 4) een 5 of meer maakt zal hij een -1 moeten noteren.
Cross Country wedstrijd (single, foursome, greensome)
Het woord zegt het al. Er is een parcours uitgezet dwars door de baan. De wedstrijdcommissie heeft langdurige discussie achter de rug om er een aardig geheel van te maken. Ook voor de hoge handicappers moeten de holes ´speelbaar´ zijn.
Op de dag van de wedstrijd kunnen alleen deelnemers van de baan gebruik maken.

Daytona
Daytona wordt met een partner strokeplay gespeeld, maar genoteerd op een totaal andere manier. De totalen zullen u doen duizelen.
De bedoeling is dat de twee NETTO (dus na verrekening van de handicap) scores van een partnership als één getal worden geschreven. Scoort één van de partners netto een par of beter, dan staat die score voorop; haalt geen van hen die netto par, dan wordt echter de hoogste score het eerst genoteerd.

Een voorbeeld:
Wanneer A op een par 4 een netto 4 scoort en B een netto 5, dan wordt dat opgeschreven als 45.
Scoren A en B op diezelfde hole echter netto een 5 en een 6, dan wordt 65 genoteerd.
Na 18 holes worden de scores opgeteld. Winnaar is het team met de laagste score.

Handicap verrekening:
De volledige PHcp wordt verrekend

Eclectic (strokeplay)
Een strokeplay wedstrijdvorm. De laagste bruto score per hole behaald over een tevoren vastgestelde periode. Die periode kan variëren van één dag tot een aantal maanden. Ook wel “ringer score” of "dream round" genoemd.

Voorbeeld:
Gedurende een jaar speelt een groep meerdere malen op dezelfde baan. Na de periode worden per speler de beste score per hole gerekend. Diegene met het minste aantal slagen heeft gewonnen.

Four Ball, Better Ball
Deze formule wordt per vier gespeeld. De vierbal bestaat uit twee teams van twee spelers. Elke ploegmaat speelt zijn eigen bal van het begin tot het einde van de hole. Men behoudt per hole alleen het beste resultaat van de beide spelers. De handicap wordt verrekend op driekwart basis.

Foursome (2 teams van elk 2 spelers)
Een wedstrijd waarin twee spelers een bal spelen die om beurten wordt geslagen. Ook op de afslag plaatsen wordt om beurten afgeslagen. Handicap wordt bepaald door de handicaps van de twee spelers op te tellen en door twee te delen (er wordt niet naar boven afgerond). Straf slagen hebben geen invloed op de volgorde van slaan.
De winnaars zijn de twee spelers die de beste netto score behalen.

Greensome
Een wedstrijd variant, waarin twee spelers allebei afslaan en vervolgens kiezen met welke bal de hole wordt uitgespeeld. Deze bal wordt om beurten geslagen.
Handicap kan op twee manieren worden bepaald:

Handicaps van de twee spelers optellen, door twee delen en zo nodig naar boven afronden. Handicap van de slechtere speler vermenigvuldigen met 0,4 en die van de betere speler met 0,6. Uitkomsten optellen en naar boven afronden. De winnaars zijn de twee spelers die de beste netto score behalen.

(Australian) greensome, Chapman foursome
De speelwijze is identiek aan die van de greensome met dien verstande dat de tweede slag met de bal van de partner wordt gedaan en daarna pas een keuze wordt gemaakt met welke bal de hole wordt afgespeeld.

Hidden Holes (Strokeplay)
Hidden holes is een strokeplay wedstrijd waarbij u pas na afloop van de volledige ronde hoort welke holes u mag rekenen. De Commissie heeft inmiddels uit achttien kaartjes (voor elke hole één) er negen getrokken. Dat zijn de "hidden holes". Bij terugkomst omcirkelt u de scores gemaakt op die holes en telt ze op. Eindigen twee of meer spelers tegelijk, dan wint de speler die de laatste negen holes het best hebben gescoord. Hebben de spelers met dezelfde score dan wint de speler met de laagste handicap.
En andere mogelijkheid is dat de wedstrijdcommissie een extra hole "trekt" en dan kijkt wie de laagste score op die hole heeft gemaakt.

Handicap verrekening:
Omdat er slechts de score van negen holes wordt opgeteld, wordt de helft van de handicap verrekend.

One tie all tie - Skins Game - Syndicaat
Een willekeurig aantal spelers speelt ieder met zijn eigen bal. Iedere speler zet bij de afslag een bepaald bedrag in de pot. Als een speler de hole wint van alle andere spelers, wint hij de pot. Is er meer dan één winnaar dan wordt de pot niet verdeeld, maar blijft die staan. Bij de volgende hole wordt er dus om een dubbele inzet gespeeld.

Handicapverrekening heeft plaats t.o.v. de beste speler.

Stokkenroof
Beide kanten beginnen de wedstrijd met een gelijk aantal stokken. De kant die een hole wint, mag van de tegenpartij een stok afnemen. Hij mag van de tegenstander ook zijn eerder verloren stok terugvorderen. Als een kant nog maar één stok heeft, mag die niet worden afgenomen.

Stokken wedstrijd
Dit is een variant van een Stableford wedstrijd (dus de bal oprapen als je geen punten haalt). Bij deze wedstrijd kunt u kiezen hoeveel stokken u meeneemt.
U krijgt een hogere Playing handicap, door de extra slagen naarmate u minder stokken meeneemt:

Putter + 8 Stokken of meer
Playing Handicap

Putter + 7 stokken
Playing Handicap + 1

Putter + 6 stokken
Playing Handicap + 2
Putter + 5 stokken
Playing Handicap + 3

Putter + 4 stokken
Playing Handicap + 4

Putter + 3 stokken
Playing Handicap + 6
Putter + 2 stokken
Playing Handicap + 9

Putter + 1 stok
Playing Handicap + 12

U dient op de wedstrijd kaart vermelden met hoeveel stokken (buiten de putter!) de speler en met hoeveel stokken de marker speelt.

Handicap verrekening:
U bepaald uw playing handicap aan de hand van uw exacte handicap, dan beslist u met hoeveel stokken u de wedstrijd speelt, en telt u de extra slagen op bij uw playing handicap. Aan de hand van deze nieuwe playing handicap berekent u het aantal stablefordpunten per hole. Zodra u geen punten meer kunt halen dient u de bal op te rapen. (dit i.v.m. de hogere doorstroomsnelheid)

Voorbeeld:
Een speler heeft een exacte handicap van 19.3 dus hij heeft een playing handicap van 14. Stel hij speelt met een putter en een ijzer 9 daardoor krijgt hij 12 extra slagen, dus wordt zijn nieuwe playing handicap 14 + 12 = 26

Sunningdale met variaties
De spelers beginnen de wedstrijd zonder voorgift. Telkens wanneer een der spelers, twee of meer ´up´ is, geeft hij zijn tegenstander op de volgende hole een slag; hij blijft dit doen totdat zijn voorsprong weer tot een ´up´ is teruggebracht. Een variatie is een wedstrijd waarin een der spelers een slag krijgt wanneer hij een hole heeft verloren. Verliest hij weer dan ontvangt hij op de volgende hole twee slagen. Speelt hij gelijk dan blijft hij twee slagen ontvangen op de volgende hole. Wint hij deze hole dan gaat er een slag af en krijgt hij op de volgende hole maar één slag.

Superbal (driebal, vierbal)
Alle spelers slaan af. De tweede slag wordt door alle spelers gedaan vanaf de plaats waar de beste bal lag. De derde slag ook weer door iedere speler vanaf de beste plaats waar de tweede bal terecht is gekomen totdat de hole is afgespeeld. Met handicap wordt geen rekening gehouden.

Tegen Par (matchplay tegen de baan)
Iedere speler speelt tegen de netto par van de holes. (dus de par van de hole plus de extra handicap slagen). Als de speler onder de netto par scoort krijgt hij +1 op die hole, bij netto par dan wordt er een 0 genoteerd, en boven netto par levert -1 op.
De winnaar is degene met de hoogste som der punten. Bij gelijke eindstand wint degene die op de 2e 9 holes de meeste punten scoorde. Als er dan nog gelijken zijn dan wint degene met de laagste exacte handicap.

Tegen bogey
Deze wedstrijd variant wordt op dezelfde wijze berekend als tegen par, maar er mag een slag meer per hole worden gedaan. Een bogey is namelijk ´een boven par´. Het resultaat klinkt wat vriendelijker en deze wedstrijd wordt dan ook dikwijls door ouderen gespeeld.

Touwwedstrijd (single, foursome, greensome)
Iedere speler (kant) krijgt een stuk touw dat zoveel meters lang is als zijn handicap hoog. Bij een foursome worden de handicaps opgeteld en door twee gedeeld. Hij mag steeds zijn bal opnemen en verplaatsen, maar moet elke keer dat hij dat doet een stuk van het touw afsnijden gelijk aan de afstand waarover hij zijn bal heeft verplaatst. Bijvoorbeeld bij korte putts, verbetering van ligging uit een bunker of vanachter een boom of struik. Als zijn touw is opgebruikt mag hij de bal niet meer verplaatsen.
Wie de laagste score voor de ronde heeft, is winnaar.

Vlaggen wedstrijd
Iedere speler mag een aantal slagen doen gelijk aan de par van de baan (62)+playing handicap. Bij de eerste hole begint men dus met b.v. 62 + 19 = 81 slagen.
De vlag moet worden neergezet op de plaats waar de bal met de laatste slag terecht is gekomen. Heeft de speler nog slagen over, dan moet op hole 1 en eventueel op volgende holes worden verder gespeeld. Mocht de bal met de laatste slag out of bounds liggen, dan moet men de vlag neerzetten op de plaats van waar men de laatste slag deed.

Als de bal met de laatste slag in een waterhindernis terecht is gekomen, dan moet de vlag worden neergezet op de plaats waar de bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste. Als de bal met de laatste slag wordt uitgeholed dan moet de vlag worden geplaatst bij de afslag van de volgende hole.

Winnaar is de speler wiens bal het dichtst bij de 18e hole staat.

Zweedse wedstrijd
Bij deze eenvoudige en individuele wedstrijd spelen alle deelnemers de 18 holes in twee spelvormen.
Over de eerste 9 holes wordt de strokeplay vorm gespeeld (Out - Hole 1 t/m 9)
Over de tweede 9 holes wordt de stableford vorm gespeeld (In- Hole 10 t/m 18)

Handicap verrekening is zoals bij Stableford en Strokeplay.

De behaalde Stableford punten worden in mindering gebracht op de netto aantal Strokes.Ogenblik a.u.b. ...